Afíliate a Converxencia 21

Afiliate a Converxencia21

Formulario de afiliación
 • Datos académicos / laborais

 • Afiliación

  Pola presente declaro que non estou afiliado/a a ningún outro partido político, que comparto os obxectivos recollidos nos estatutos de Converxencia XXI e solicito a miña afiliación a este partido político. Conforme o formulado na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o abaixo asinante autoriza a que os datos solicitados pasen formar parte dun ficheiro custodiado por Converxencia Vinteún tendo por finalidade a que contemplan os Estatutos do partido de xestionar a participación do conxunto dos afiliados e ofertarlles información sobre todas as actividades que foran de interese para a militancia ben por correo ordinario, correo electrónico, teléfono móbil, ou ben outro medio de comunicación electrónica equivalente. Poderá en calquera momento exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición ao tratamento da información relativa ao afiliado, dirixíndose por escrito a Converxencia Vinteún, no enderezo electrónico caixadecorreo@converxencia.eu, acompañando dunha fotocopia do seu DNI. Prégolle que se sirva tomar nota de que até novo aviso deberá adebedar na miña conta cantos recibos que ao meu nome lle sexan presentados a cobranza por Converxencia Vinteún.
  Escolle a túa cota de afiliado. As cotas terán unha periodicidade cuadrimestal. A Lei de Financiamento de partido políticos esixe que as cotas de afiliacións sexan abonadas desde contas cancarias dos propios afiliados.
 • Autorización para domiciliación bancaria

 • ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
 • Deixanos a túa mensaxe

 • Escribe o código de seguridade para asegurarnos de eres humano
 • Enviar o PDF descargado debidamente asinado a caixadecorreo@converxencia.eu
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.