Afiliación

Converxencia 21 é un proxecto que nace ca vontade de converterse nunha ferramenta ao servizo das persoas. Temos o firme obxectivo de construír unha sociedade máis moderna, xusta e próspera. Isto só vai ser posible se conseguimos estar presentes nas principais institucións: concellos, Parlamento de Galicia, Congreso dos Deputados e Parlamento Europeo. Este propósito so podemos conseguilo ca túa colaboración.

Afíliate: Ficha de Afiliación de Converxencia 21 con protección

Nota: Por favor, antes de cubrir a ficha de afiliación, infórmese sobre a nosa política en materia de protección de datos, política de cookies e lea o aviso legal sobre as condición de uso desta web. Política de Privacidade, Política de Cookies e Condicións de Uso.

PROTECCIÓN DE DATOS NA AFILIACIÓN.

Respecto ao tratamento de datos cando se cubre a afiliación a Converxencia 21.

Galego

En cumprimento do Regulamento (UE) 679/2016 e da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, Converxencia 21 – C21 informa que Vostede é coñocedor de que:

Que os seus datos pasan a formar parte dun ficheiro pertencente a Converxencia 21 e que ten como finalidade xestionar a súa afiliación.
Que os seus datos serán utilizados para remitirlle información acerca das nosas actividades, novidades e servizos por cualquera medio, incluído sms, WhatsApp ou correo electrónico. (Opción a cumprimentar na propia ficha de afiliación)

Pode consultar a política de privacidade de Converxencia 21 nesta misma web e Vostede garantiza cos datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, xerado como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

Poderá exercitar os seus dereitos en materia de privacidade, remitindo unha comunicación ao enderezo de correo electrónico comunicacion@c21tui.com ou mediante escrito ca referencia “Protección de Datos”, xunto ca copia do seu DNI ao enderezo Rúa Bispo Lago 33 Tui – CP. 36.700 Pontevedra.

O prazo de conservación dos datos será o que dure a súa condición de persoa afiliada. En todo caso, o solicitante poderá presentar unha reclamación ante a Secretaría Xeral (responsable do tratamento).

C21 resérvase comprobar a veracidade dos datos que se aportan a efectos de identificación e autenticación das persoas afiliadas.

Castellano

En cumplimiento del Reglamento (UE) 679/2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Converxencia 21 – C21 informa que usted es conocedor de que:

Que sus datos pasan a formar parte de un fichero perteneciente a Converxencia 21 que tiene como finalidad gestionar su afiliación.
Que sus datos serán utilizados para remitirle información acerca de nuestras actividades, novedades y servicios por cualquier medio, incluido sms, WhatsApp o correo electrónico. (Opción que se cumplimenta en la propia ficha)

Puede consultar la política de privacidad de Converxencia 21 en esta misma web y Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, generado como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

Podrá ejercitar sus derechos en materia de privacidad, remitiendo una comunicación a la dirección de correo electrónico comunicación@c21tui.com o mediante escrito con la referencia “Protección de Datos”, junto con una copia de su DNI a la dirección Calle Bispo Lago 33 Tui – CP. 36.700 Pontevedra.

El plazo de conservación de los datos será el que dure su condición de afiliado. En todo caso, el solicitante puede presentar una reclamación ante la secretaría general (responsable del tratamiento).

C21 se reserva comprobar la veracidad de los datos que se aportan, a efectos de identificación y autenticación de personas afiliadas.