Política de Privacidade

Galego.

Esta política poderá ser modificada por mor dos cambios na lexislación ou dos criterios a marcar pola Axencia Española de Protección de Datos, autoridade competente na materia.

1. Titular responsable dos datos persoais.

CONVERXENCIA 21
Enderezo: Rúa Bispo Lago, Nº 33 / CP. 36.700, Tui, Pontevedra
Correo de protección de datos: comunicacion@c21tui.com
Responsable da protección dos datos: Eduardo Freiría Martínez (Secretaría Xeral)

2. Rexistro de actividades.

2.1. Formularios web: petición de información, contacto, canal de denuncias, enquisas e inscrición.

Fin con que se tratan os seus datos.
Converxencia 21 tratamos os datos persoais dos usuarios que deixen os ditos datos a través da web para as seguintes finalidades:

– Formulario de subscrición aos boletíns informativos do partido: envío de información sobre relatorios, argumentarios, posicionamentos de Converxencia 21 que puideran ser do seu interese.
– Formularios de contacto: para atender consultas.
– Formularios de canle de denuncia que teñen como cometido a xestión das peticións, reclamacións ou denuncias.
– Envíos de enquisas para a elaboración de programas e orientación da nosa actividade.
– Formularios de inscrición a actividades nas que inteverña ou colabore C21; isto inclúe o envío de información para participar na actividade inscrita (asistencia a actos ou activismo electoral).
– Formularios de mensaxería instantánea, especialmente dar de alta o WhatsApp e recibir información por este medio.

Lexitimación do tratamento dos datos.
O tratamento procede do consentimento outorgado por parte do usuario aceptando a nosa política de privacidade no disposto no artigo 6.1.a. do RGPD. No caso de que Vostede acepte os formularios das webs do partido e se lle remita a información, esta será tratada pola nosa formación política para as actividades descritas.

Tempo de conservación dos datos.
Estes datos manteranse activos durante o tempo en que se realice a actividade ou ata cando Vostede solicite a revogación ou baixa.

Comunicación de datos.
So serán comunicados a terceiros para a realización das actividades ou servizos prestados. Estes terceiros tratarán eses datos en nome de Converxencia 21 e exclusivamente cos fins descritos. Pola nosa banda, comprometémonos a subscribir contratos de tratamento a terceiros cando se manexen datos de carácter persoal cumprindo cas medidas organizativas e técnicas para salvagardalos e que sexan eliminados ou devoltos a nosa formación cando remate o cometido.

Converxencia 21 comunicará so os datos necesarios e legais ás compañías contratadas para o envío masivo de comunicacións electrónicas.

2.2. Doazóns.

Fin co cal tratámolos datos.
Serán tratados para a xestión da relación xurídica derivada do cobro das doazóns e das actuacións derivadas do cumprimento das obrigas da normativa vixente en materia de financiación de partidos políticos.

Lexitimación do trato dos datos. Base legal, tratamento de execución de doazón na base ao disposto no art. 6.1.b. do RGPD.

Tempo de conservación
O estritamente necesario para a acción xurídica sen prexuízo da conservación mentres as obrigas legais do noso partido persistan.

Comunicación destes datos.
Os datos non se comunican a terceiros, excepto por obriga legal no marco de investigacións ou de control por parte das axencias estatais encargadas do control a partidos políticos como poden ser o Tribunal de Contas do Estado ou os das CC.AA.

Ademais, sería posible comunicación de datos para o desenvolvemento da realización da doazón cando se deban comunicar determinados datos persoais a terceiros que presten servizo e exclusivamente para o seu correcto funcionamento (empresas provedoras de servizos informáticos, empresas de servizos de centro de chamadas etc…). Sempre isto deberá facerse por relación contractual, cas cláusulas legais en materia de manexo de datos e ao nome de Converxencia 21.

Non se prevé transferencia internacional de datos.

2.3. Datos das persoas afiliadas.

Fins do tratamento.
Para as persoas que cumpriran co requisito de cubrir a ficha de afiliación, os seus datos serán tratados para:
– Xestión administrativa e organizativa da nosa formación e exercicios dos dereitos e obrigas marcadas nos estatutos de Converxencia 21.
– Xestión para a cobranza das cotas de afiliación e xestión do carné de afiliación.
– Xestión de participación interna e consultas.
– Xestión para activar o voluntariado en campañas electorais.
– Xestión de recollida de avais en procesos internos: nas ágoras locais, actos da Convención Nacional e congresos.
– Xestión do uso da plataforma web para persoas afiliadas.
– Xestión das comunicacións periódicas de C21 que por calquera medio (tf, SMS, mail ou aplicacións de mensaxería instantánea ou correo postal), consideremos útiles para desenvolver a nosa actividade.

Lexitimación do tratamento dos datos das persoas afiliadas.
A base legal é o consentimento cando se cubre a ficha de afiliación, do mesmo modo, co desenvolvemento de dereitos que derivan na execución dos elementos que conforman a relación de persoa afiliada e o interese lexítimo do partido no que se refire a tenencia e envío de información en base ao disposto no artigo 6.1.a. do RGPD.

Tempo de conservación dos datos.
Manteranse os datos durante o tempo que dure a condición de persoa afiliada ou mentres non se revoque o consentimento. Finalizada a afiliación, bloquearanse eses datos e comezará o período de expurgo e final destrución conforme a prescrición legal.

Proceso de comunicación destes datos de afiliación.
Nas actividades previstas poderán comunicarse a terceiros: prestación de servizos por empresas cas finalidades previstas. En calquera caso, estas comunicacións de datos faranse por prestación e contrato cumprindo ca lexislación vixente en materia de datos e ao nome de Converxencia 21.

C21 comunicará os datos que sexan pertinentes e estritamente necesarios ás empresas que sexan contratadas para o envío masivo de comunicacións electrónicas. Ademais, Converxencia 21 poderá outorgar acceso ás empresas de demoscopia e estadística a fin de cumprir cas finalidades descritas. Converxencia 21 poderá tamén comunicar datos aos representantes das candidaturas en procesos de elección interna e conforme aos regulamentos de cada Congreso e durante o que duren ditos procesos.

Por último, os datos de afiliación comunicaranse a terceiros por obriga legal, a xuíces e no marco dunha investigación xudicial e / ou policial.

Non se prevé a transferencia internacional dos datos.

3. Dereitos dos usuarios en materia de protección de datos e como exercelos.

Dereito de acceso: o titular dos datos ten dereito a dirixirse ao responsable de tratamento para coñecer como se está a realizar dito proceso.

Dereito de rectificación: o exercicio do dereito de rectificación supón poder lograr a rectificación dos datos inexactos.

Dereito de oposición: o titular dos datos poderá opoñerse a que o responsable realice un tratamento de datos cando sexan obxecto de tratamento baseado nunha misión de interese público ou lexítimo, e sobre todo, ca finalidade da expoñelos a mercadotecnia directa.

Dereito de supresión: o titular dos datos poderá solicitar a supresión destes, cando, entre outras circunstancias, xa no sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos.

Dereito á limitación do tratamento: si se solicita este dereito, os datos unicamente serán conservados para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidade: si se solicita este dereito, estes datos serán remitidos nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nun contrato ou o tratamento que se efectúe por medios automatizados.

Para exercer estes dereitos descritos, pode dirixirse ao delegado responsable de protección de datos, acreditando a súa identidade e a través do correo comunicacion@c21tui.com Debe aportar o seu nome e apelido, fotocopia do DNI, dirección de contacto e dereito ou dereitos que se queren exercer.

Se non obtén a satisfacción no exercicio do dereito requirido pode reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), mediante un escrito dirixido á mesma en Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, ou a través da páxina web: https://www.aepd.es/es

4. Vixencia e modificación da política de privacidade.

A nosa Política de Privacidade está en vigor dende a súa publicación na web ata que por imperativo legal deba reformarse.

5. Sobre a seguridade no tratamento dos datos.

Tratamos os datos con rigor e cos mecanismos ao noso alcance pero a pesar de todo, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control se nos escapa, podan interceptar esta información e utilizala.

Aínda que Converxencia 21 é unha organización concienciada na materia de protección de datos e esforzámonos ao máximo en acadar esa seguridade, non podemos garantir dita seguridade na información que se revele a través da rede e baixo a súa responsabilidade.

Castellano.

Esta política podrá ser modificada por causa de los cambios de la legislación o de los criterios a marcar por la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad competente en esta materia.

1. Titular responsable de los datos personales.

CONVERXENCIA 21
Dirección: Calle Bispo Lago, Nº 33 / CP. 36.700, Tui, Pontevedra
Correo de protección de datos: comunicacion@c21tui.com
Responsable de la protección dos datos: Eduardo Freiría Martínez (Secretaría General)

2. Registro de actividades.

2.1. Formularios web: petición de información, contacto, canal de denuncias, encuestas e inscripción.

Fin con que se tratan sus datos.
C21 tratamos los datos personales de los usuarios que dejen sus datos a través da web para las siguientes finalidades:

– Formulario de suscripción a los boletines informativos del partido: envío de información sobre relatorios, argumentarios, posicionamientos de Converxencia 21 que pudieran ser de su interés.
– Formularios de contacto: para atender consultas.
– Formularios de canal de denuncia que tienen como cometido la gestión das peticiones, reclamaciones o denuncias.
– Envíos de encuestas para la elaboración de programas y orientación de nuestra actividad.
– Formularios de inscripción a actividades en las cuales intervenga o colabore C21; esto incluye el envío de información para participar en la actividad inscrita (asistencia a actos o activismo electoral).
– Formularios de mensajería instantánea, especialmente dar de alta el WhatsApp y recibir información por este medio.

Legitimación del tratamiento de datos.
El tratamiento procede del consentimiento que se otorga por parte del usuario aceptando nuestra política de privacidad en lo dispuesto en el artículo 6.1.a. del RGPD. En el caso de que Usted acepte los formularios de las webs del partido y se remita la información, esta será tratada por nuestra formación política para las actividades descritas.

Tiempo de conservación de los datos.
Estos datos se mantendrán activos durante el tiempo en que se realice la actividad o hasta cuando Usted solicite la revocación o baja.

Comunicación de datos.
Sólo serán comunicados a terceros para la realización de las actividades o servicios prestados. Estos terceros tratarán esos datos en nombre de Converxencia 21 y exclusivamente con los fines descritos. Por nuestro lado, nos comprometemos a suscribir contratos de tratamiento a terceros cuando se manejen datos de carácter personal cumpliendo con las medidas organizativas y técnicas para salvaguardarlos y que serán eliminados o devueltos a nuestra formación cuando remate el cometido.

Converxencia 21 comunicará sólo los necesarios y legales a las compañías contratadas para el envío masivo de comunicaciones electrónicas.

2.2. Donaciones.

Fin con el que se tratan los datos.
Serán tratados para la gestión de la relación jurídica derivada del cobro de las donaciones y de las actuaciones derivadas del cumplimiento de las obligaciones de la normativa vigente en materia de financiación de partidos políticos.

Legitimación del trato de datos. Base legal, tratamiento de ejecución de donación en la base a lo dispuesto en el art. 6.1.b. del RGPD.

Tiempo de conservación.
Lo estrictamente necesario para la acción jurídica sin perjuicio de la conservación mientras persistan las obligaciones legales de nuestro partido.

Comunicación de estos datos.
Los datos no se comunican a terceros, excepto por obligación legal en el marco de las investigaciones o de control por parte de las agencias estatales encargadas de la fiscalización a partidos políticos como pueden ser el Tribunal de Cuentas del Estado o de las CC.AA.

Además, sería posible comunicación de datos para el desarrollo de la realización de la donación cuando se deba comunicar determinados datos personales a terceros que presten servicio y exclusivamente para su correcto funcionamiento (empresas proveedoras de servicios informáticos, empresas de servicios de centro de llamadas, etc…). Siempre esto deberá hacerse por relación contractual, con las clausulas legales en materia de manejo de datos y a nombre de Converxencia 21.

No se prevé transferencia internacional de datos.

2.3. Datos de las personas afiliadas.

Fines del tratamiento.
Para las personas que cumplieran con el requisito cubrir la ficha de afiliación, sus datos serán tratados para:
– Gestión administrativa y organizativa de nuestra formación y ejercicios de los derechos y obligaciones marcadas en los estatutos de Converxencia 21.
– Gestión para la cobranza de las cuotas de afiliación y gestión del carnet de afiliación.
– Gestión de participación interna y consultas.
– Gestión para a activar el voluntariado en campañas electorales.
– Gestión de recogida de avales en procesos internos: en las ágoras locales, actos de la Convención Nacional y congresos.
– Gestión del uso de la plataforma web para personas afiliadas.
– Gestión de las comunicaciones periódicas de C21 que por cualquier medio (tf, SMS, mail o aplicaciones de mensajería instantánea o correo postal), consideremos útiles para desarrollar nuestra actividad.

Legitimación del tratamiento de los datos de las personas afiliadas.
La base legal es el consentimiento cuando se cubre la ficha de afiliación, del mismo modo con el desarrollo de derechos que derivan en la ejecución de los elementos que conforman la relación de la persona afiliada y el interés legítimo del partido en el que se refiere la tenencia e envío de información en base a lo dispuesto en el artículo 6.1.a. del RGPD.

Tiempo de conservación de los datos.
Se mantendrán los datos durante el tiempo que dure la condición de persona afiliada o mientras no se revoque el consentimiento. Finalizada la afiliación, se bloquearán esos datos y comenzará el periodo de expurgo y por tanto, la final destrucción conforme a la prescripción legal.

Proceso de comunicación de estos datos de afiliación.
En las actividades previstas podrán comunicarse a terceros: prestación de servicios por empresas con las finalidades previstas. En cualquier caso, estas comunicaciones de datos se harán por prestación y contrato cumpliendo con la legislación vigente en materia de datos y nombre de Converxencia 21.

C21 comunicará los datos que sean pertinentes y estrictamente necesarios a las empresas que sean contratadas para el envío masivo de comunicaciones electrónicas. Además, Converxencia 21 podrá otorgar acceso a las empresas de demoscopia y estadística a fin de cumplir con las finalidades descritas. Converxencia 21 podrá también comunicar datos a los representantes de las candidaturas en procesos de elección interna y conforme a los reglamentos de cada Congreso y durante lo que duren dichos procesos.

Por último, los datos de afiliación se comunicarán a terceros por obligación legal, a jueces y en el marco de una investigación judicial y / o policial.

No se prevé la transferencia internacional de los datos.

3. Derechos de los usuarios en materia de protección de datos y como exercerlos.

Derecho de acceso: el titular de los datos tiene derecho a dirigirse al responsable de tratamiento para conocer como se está a realizar dicho proceso.

Derecho de rectificación: el ejercicio del derecho de rectificación supone poder lograr la rectificación de los datos inexactos.

Derecho de oposición: el titular de los datos podrá oponerse a que el responsable realice un tratamiento de datos cuando sean objecto de tratamiento basado en una misión de interés público o legítimo, y sobre todo, con la finalidad de exponerlos a la mercadotecnia directa.

Derecho de supresión: el titular de los datos podrá solicitar la supresión de estos cuando, entre otras circunstancias, ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos.

Derecho a la limitación del tratamiento: si se solicita este derecho, los datos únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho a la portabilidad: si se solicita este derecho, estos datos serán remitidos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato o el tratamiento que se efectúe por medios automatizados.

Para ejercer estos derechos descritos, podrá dirigirse al delegado responsable de protección de datos, acreditando su identidad y a través del correo comunicacion@c21tui.com Debe aportar su nombre y apellido, fotocopia del DNI, dirección de contacto y derecho o derechos que se quieren ejercer.

Si no se obtiene la satisfacción en el ejercicio del derecho requerido puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), mediante un escrito dirigido a la misma en la Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, o a través de la página web: https://www.aepd.es/es

4. Vigencia y modificación de la política de privacidad.

Nuestra Política de Privacidad está en vigor desde su publicación en la web hasta que por imperativo legal deba reformarse.

5. Sobre la seguridad en el tratamiento de los datos.

Tratamos los datos con rigor y con los mecanismos a nuestro alcance pero, a pesar de todo, existe el riesgo de que terceras personas, cuyo control se nos escapa, puedan interceptar esta información y utilizarla.

Aunque Converxencia 21 es una organización concienciada en materia de protección de datos y nos esforzamos al máximo en lograr esa seguridad, no podemos garantizar dicha seguridad en la información que se revele a través de la red y bajo su responsabilidad.