Obxectivos

a) Converxencia XXI confía plenamente na Democracia, na Liberdade e nos Dereitos Humanos. A Democracia é o mellor sistema para garantir as liberdades individuais, a convivencia, o benestar e a prosperidade, e por iso a nosa sociedade debe fortalecela e traballar na súa continua profundización.

b) Cre que a mellor maneira para fortalecer unha sociedade vertebrada e próspera é
potenciar a economía de mercado e a libre competencia. Un sistema económico respectuoso co contorno natural que incentive o esforzo e a creatividade, auténticos xeradores de
traballo, riqueza e benestar. Ademais recoñece o papel que a libre empresa e o fomento do espírito emprendedor deben xogar no progreso e dinamismo do País.

c) Acredita na potenciación da identidade de Galicia para alcanzar un marco no que a cidadanía galega poida desenvolver ao máximo as súas potencialidades individuais.

d) Defende o plurilingüismo como valor estratéxico cultural e económico e considera que a lingua galega, propia de Galicia, debe ter a mesma consideración xurídica que a outra lingua co-oficial, o castelán. Considera tamén a igualdade de dereitos dos galego-falantes. Ademais o partido resalta a necesidade de aproveitar as enormes vantaxes da gran afinidade lingüística cos países de fala portuguesa.

e) Atribúe á sociedade civil galega un rol central no desenvolvemento económico e social do país.

f) Defende un ensino e unha sanidade de acceso universal e de calidade como elementos de vertebración básicos da sociedade e como garantes da igualdade de oportunidades.

g) Considera que as institucións deben promover a integración e fortalecer a igualdade de
oportunidades das persoas en condicións desfavorables. Ademais deben garantir a dignidade e a calidade de vida dos dependentes e protexer a natalidade e a familia no sentido máis amplo e heteroxéneo da palabra.

h) Cre que cómpre acadar un crecemento respectuoso co medio natural e desenvolver políticas que melloren e preserven este patrimonio para as xeracións futuras.

i) Recoñece o papel positivo que xogou a Constitución Española de 1978, e constata que
está ao servizo da cidadanía, mais acha que pode ser reformada en función dos intereses e preferencias da cidadanía española e galega.

l) Aposta por unha reforma que simplifique e reforce a administración local, pola profundización e ampliación do autogoberno en Galicia, polo recoñecemento da realidade plurinacional de España e pola consolidación do proxecto común europeo.