Aviso Legal sobre as Condicións de Uso.

Galego.

O titular do sitio web http://converxencia21.eu é Converxencia 21, formación política con personalidade xurídica de acordo ca Lei Orgánica 6/2002, do 27 de xuño, inscrita no Rexistro de Partidos Políticos con data de 4 de maio de 2009 e con domicilio social na Rúa Bispo Lago Nº 33 (Tui – CP. 36,700 – Pontevedra).

As condicións de uso relatadas, regulan o acceso e utilización desta web, así como os seus contidos expostos, así que rogámoslle que lea ditas condicións xerais, así como a política de privacidade.

1. Aceptación das condicións.

Enténdese ca persoa que acceda, navegue, utilice ou participe dos sitios desta web, acepta as condicións de uso e a política de privacidade onde detallamos o tratamento dos datos dos potenciais usuarios e os dereitos dos mesmos en materia de protección.

O usuario e/ou seus titores legais, garantizan que dito usuario é maior de 14 anos e será ou serán enteramente responsables desta declaración e do acceso e correcto uso do sitio web con suxeción a estas condicións de uso e á legalidade vixente, así como aos principios de boa fe, ética e observación ás normas legais e instrucións adicionais que se poidan plantexar durante a navegación.

Converxencia 21 resérvase o dereito a modificar as condicións de uso, publicando dito cambio nesta páxina ou por medio dunha comunicación co usuario. Do mesmo modo, estas condicións non son óbice para que a nosa organización fixe outras condicións particulares para a contratación de outros servizos que se ofrezcan aos usuarios desta web.

2. Acceso e uso da web.

O acceso e uso a esta web é libre e totalmente gratuito.

3. Participación dos usuarios e contenidos.

O usuario comprométese a usar os contidos deste sitio web de forma lícita, conforme á boa ética e normas de orde pública.

Non nos facemos responsables das opinións ou do material multimedia expostos polos usuarios a través dos foros e das posibles ferramentas de participación desta web, reservándonos o dereito de retirarlos cando vulneren os dereitos humanos, animais ou danen a dignidade da persona.

4. Acerca das personas menores de idade.

C21 non considera apropiado o uso desta web para persoas menores de 14 anos, por tanto, prohíbeselles o acceso de forma expresa, si ben, os nosos comunicados son pulcros en lingüaxe e ajustados á moral. Tamén aconsellamos as personas en rango de idade de entre 14 e 17 anos que consulten cos seus titores legais ou aos seus docentes, o acceso, sobre todo, tendo en conta que non se recabarán por parte de Converxencia 21 datos persoais de menores de idade e dos membros do seu entorno ou familia que sexan maiores de idade sen consentimento expreso por parte destas personas.

5. Sobre o uso de cookies na navegación.

A nosa web utiliza cookies. A tal efecto, elaborouse unha Política de Cookies a cal pódese acceder a través deste enlace: Política de Cookies.

6. Enlaces a sitios de terceiros.

Estes enlaces, na nosa web, teñen unha función meramente informativa e non podemos garantir o cumprimento da lei por parte deses sitios. Do mismo modo, reservámonos o dereito a suprimir cualquera enlace a terceiros.

7. Propiedade intelectual.

Non se poderán usar logos, marcas ou imaxes corporativas de Converxencia sen o consentimento expreso por parte do Comité Executivo Nacional, órgano interno competente na materia. Actuaremos ante cualquera acción de extracción de datos que supoña unha violación da Lei de Protección de Datos e, sobre todo, sobre a simulación mediante framing da nosa páxina.

8. Marco Legal e limitación de responsabilidade.

Reservámonos a limitación de responsabilidade en todos aqueles casos contemplados pola Lei, explicamos en cada apartado a lexislación a que se acolle o uso desta web e perseguiremos e/ou denunciaremos o incumprimento de ditas condicións legais, así como calquera acción indebida, reservándonos as accións que nos correspondan por dereito.

Castellano.

El titular del sitio web http://converxencia21.eu es Converxencia 21, formación política con personalidad jurídica de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, inscrita en el Registro de Partidos Políticos con fecha de 4 de mayo de 2009 y con domicilio social en la Calle Bispo Lago Nº 33 (Tui – CP. 36,700 – Pontevedra).

Las condiciones de uso que se relatan regulan el acceso y utilización de esta web, así como sus contenidos expuestos, así que le rogamos, lea dichas condiciones generales, así como la política de privacidad.

1. Aceptación de las condiciones.

Se entiende que la persona que acceda, navegue, utilice o participe de los sitios de esta web acepta las condiciones de uso y la política de privacidad donde se detalla el tratamiento de los datos de los potenciales usuarios y los derechos de los mismos en materia de protección.

El usuario y/o sus tutores legales, garantizan que dicho usuario es mayor de 14 años y será o serán enteramente responsables de esta declaración y del acceso y correcto uso del sitio web con sujeción a estas condiciones de uso y a la legalidad vigente, así como a los principios de buena fe, ética y observación a las normas legales e instrucciones adicionales que se puedan plantear durante la navegación.

Converxencia 21 se reserva el derecho a modificar las condiciones de uso, publicando dicho cambio en esta página o por medio de una comunicación con el usuario. Del mismo modo, estas condiciones no son óbice para que nuestra organización fije otras condiciones particulares para la contratación de otros servicios que se ofrezcan a los usuarios de esta web.

2. Acceso y uso de la web.

El acceso y uso a esta web es libre y totalmente gratuito.

3. Participación de los usuarios y contenidos.

El usuario se compromete a usar los contenidos de este sitio web de forma lícita, conforme a la buena ética y normas de orden público.

No nos hacemos responsables de las opiniones o del material multimedia expuestos por los usuarios a través de foros y posibles herramientas de participación de esta web, reservándonos el derecho a retirarlos cuando vulneren los derechos humanos, animales o dañen la dignidad de la persona.

4. Acerca de las personas menores de edad.

C21 no considera apropiado el uso de esta web para personas menores de 14 años, por tanto, se les prohibe el acceso de forma expresa, si bien, nuestros comunicados son pulcros en lenguaje y ajustados a la moral. También aconsejamos a las personas en rango de edad de 14 a 17 años que consulten con sus tutores legales o a sus docentes el acceso, sobre todo, teniendo en cuenta que no se recabarán por parte de Converxencia 21 datos personales de menores de edad y de los miembros de su entorno o familia que sean mayores de edad sin consentimiento expreso por parte de estas personas.

5. Sobre el uso de cookies en la navegación.

Nuestra web utiliza cookies. A tal efecto, se ha elaborado una Política de Cookies a la que se puede acceder en este enlace: Política de Cookies.

6. Enlaces a sitios de terceros.

Los enlaces a terceros, en nuestra web, tienen una función meramente informativa y no podemos garantizar el cumplimiento de la ley por parte de esos sitios. Del mismo modo, nos reservamos el derecho a suprimir cualquier enlace de terceros.

7. Propiedad intelectual.

No se podrán usar logos, marcas o imagen corporativa de Converxencia sin el consentimiento expreso por parte del Comité Ejecutivo Nacional, órgano interno competente en la materia. Actuaremos ante cualquier acción de extracción de datos que suponga una violación de la Ley de Protección de Datos y sobre todo, la simulación mediante framing de nuestra página.

8. Marco Legal y limitación de responsabilidad.

Nos reservamos la limitación de responsabilidad en todos aquellos casos contemplados por la Ley, explicamos en cada apartado la legislación a la que se acoge el uso de esta web y perseguiremos y/o denunciaremos el incumplimiento de dichas condiciones legales, así como cualquier acción indebida, reservándonos las acciones que nos puedan corresponder por derecho.